Mời xem đề án tuyển sinh Trường Đại học Sài Gòn trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học Sài Gòn đã công bố Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mời xem tại đây:
https://thituyensinh.vn/frontendTs/faces/TkTs2018?_adf.ctrl-state=zn98ic14o_5&_afrLoop=2222403206770383