Thông báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi các môn năng khiếu tuyển sinh đại học năm 2020 Trường Đại học Sài Gòn – Kỳ thi ngày 24, 25/8/2020