Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh đại học bằng thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh hình thức chính quy năm 2019