Thông báo về việc hướng dẫn cách quy điểm xét tuyển về thang 30